Krišjāņa Barona muzejs

Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga, LV 1050
Tālr. +371 67284265; +371 29120216; e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv
www.baronamuzejs.lv
Darba laiks: 11.00–18.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās
Trešdienās 13.00–19.00

Grupu apmeklējumu lūdzam pieteikt vienu nedēļu iepriekš! (tālr. 67284265; 29120216; e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv)

Uz dzīvokli, kas atradās toreizējās Suvorova ielas trešajā namā, Krišjānis Barons pārcēlās 1919. gadā no Burtnieku nama Vecmīlgrāvī. 1914. gada vasarā zaudējis sievu, vedeklas Līnas aicinājumu dzīvot visiem kopā viņš pieņēma labprāt un mūža nogali pavadīja sava dēla, ārsta, Latvijas universitātes profesora Kārļa Barona ģimenē. Kārlis Barons uzskatāms par stomatoloģijas pamatlicēju Latvijā.

Krišjāņa Barona muzejs atklāts 1985. gada 31. oktobrī, Dainu tēva 150. dzimšanas dienā. Ekspozīcijas autentiskākā daļa ir Barona istaba – vide, kurā aizritējuši izcilā folklorista pēdējie četri dzīves gadi (1919–1923).

Krišjāņa Barona muzeja darbība balstīta uz folkloras vērtību, tradicionālās kultūras un jo īpaši Krišjāņa Barona dzīves un darba popularizēšanu plašai sabiedrībai pasākumu, lekciju, ekskursiju formā latviešu, krievu un angļu valodā.

Muzejs regulāri rīko arī tematiskus folkloras (dziedāšanas un rotaļu) vakarus gan par gadskārtu ieražām, gan par citām tēmām, kas interesē  potenciālo auditoriju.

Muzeja darbinieki spēj strādāt ar dažāda vecuma bērniem, veidojot īpašas muzejpedagoģiskas programmas.

Muzejam ir plaša sadarbība ar krievu minoritāti Latvijā un līdzīga profila muzejiem Krievijā. Kopš 1990. gada Belgorodas apgabala Muhouderevkā ir atklāts Stankēviču un Krišjāņa Barona muzejs, ar kuru Krišjāņa Barona muzejam Rīgā izveidojusies regulāra un aktīva sadarbība.

Krišjāņa Barona muzejs sevi definējis par sabiedrībai atvērtu muzeju. Tas ļauj muzeja darbiniekiem gan pašiem piedalīties dažādos projektos ārpus muzeja, gan veicināt sabiedrības integritāti.

Pastāvīgais piedāvājums

 • Meža un mājdzīvnieki latviešu folklorā un literatūrā (1.–4. klasei)
 • Izmantojot latviešu tautas folkloras materiālus un latviešu literatūras klasiķu darbus, tiek sekmēta skolēnu izpratne un attieksme pret mājdzīvniekiem un meža dzīvniekiem.
  Nodarbības laikā bērni tiek iepazīstināti ar tautasdziesmām, mīklām par dzīvniekiem un iesaistīti rotaļās.
  Bērni iepazīstas arī ar Raiņa dzejoļiem par dzīvniekiem un atpazīst attiecīgos dzīvniekus zīmējumos. Tādējādi tiek attīstītas un nostiprinātas jaunāko klašu skolēnu lasīšanas, klausīšanās un interpretācijas prasmes.
 • Atjautīgākos un drošākos gaida saldas atzinības!
 • Ko māte man stāstījusi (Pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–5. klašu skolēniem)
 • Stāstījums par Kr. Barona bērnības gadiem, ģimeni, mātes un tēva ieaudzināto dzīves gudrību, izmantojot tipoloģiskos priekšmetus, kas ilustrē stāstījumu (sviesta cibiņa, stabulīte, šķīvis, rakstāmtāfelīte u.c.). 25 min.
 • Lomu spēle par mazā Krišiņa (Krišjāņa Barona) bērnību, izmantojot Kr. Barona atmiņas, kā arī R. Sinates Kr. Barona bērnības aprakstus. Lomu spēles dalībnieki saņem spēles tekstus un izspēlē dažas situācijas no Kr. Barona bērnības. 10 min.
  Nodarbības noslēgums. Krišjāņa bērnība un mans bērnības stāsts.
 • Muzis jeb muzeju ABC (Pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–5. klašu skolēniem). Pirmie soļi muzejā.
 • “Kas muzejam vēderā?” – iepazīšanās ar muzeja darbu. Muzeja lellīte Muzis iepazīstina ar savu mājvietu – muzeju. Saruna par to, kas ir muzejs, kāpēc iekārto muzejus, ko muzejos dara apmeklētāji un darbinieki.
 • Dainu kārtošana (4.–7. klases skolēniem)
 • Kārtojam latviešu tautasdziesmas pēc Krišjāņa Barona izveidotās sistēmas.
  Nodarbības ievadā neliels stāstījums par Krišjāņa Barona izveidoto dainu kārtošanas sistēmu.
  Katrs skolēns saņem dainu lapiņu, nolasa tautasdziesmu un novieto Barona izveidotā dainu satura rādītāja attiecīgajā sadaļā.
 • Dainu vārdnīca (4.–12. klašu skolēniem)
 • 15 min. Stāstījums par Dainu skapi, tā saturu, iekārtojumu, uzbūvi. Īpaša uzmanība tiek veltīta papildmateriāliem, kas glabājas Dainu skapja atvilktnēs – dainu vārdu sarakstiem, vēstulēm u.tml. Pāreja uz Latvju dainu substantīvu rādītāju. 15 min. Skolēni grupās meklē vārdus pēc substantīvu rādītāja un pēc tam dainu sējumos. 10 min. Katra grupa nolasa 3 dainas ar sameklētajiem vārdiem. Visi kopā apspriež nezināmo vārdu nozīmi.
 • Kā uzvārdi cēlušies jeb kā Barons pie uzvārda ticis? (5.–7. klasei)
 • Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar vārdu un uzvārdu došanas vēsturi, uzzina par populārākajiem vārdiem Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā.
 • Pirms muzeja apmeklējuma skolēniem jāsagatavo kartītes ar savas ģimenes locekļu vārdiem un uzvārdiem un iespēju robežās uz nodarbību jāpaņem līdzi kāda sena dzimtas fotogrāfija, priekšmets, par kuru ģimenē ir savs stāsts u. tml.
 • Jaunlatvieši (7.–12. klases skolēniem)
 • Stāstījums par Krišjāņa Barona dzīves galvenajiem posmiem.
 • Atmiņu grāmata – laikmeta dokuments.
 • “Gadskārtu ieražas” (visām vecuma grupām). Iepazīšanās ar gadskārtu ieražām, tautasdziesmu dziedāšana.
 • Katras nodarbības ievadā 10 min. stāstījums par Kr. Barona “Latvju dainu” kārtošanas principiem un gadskārtu svētku vietu kopējā sistēmā. 45 min. īpaša gadskārtu svētku programma, kuras saturs (stāstījums, dziesmas, rotaļas, zīmēšana, veidošana u.tml.) tiek saskaņots ar katru grupu individuāli.
 • Pirmās atmodas laikmeta raksturojums.
 • Lomu spēle „Latviešu nākotnes izredzes”.
 • Kr. Barona muzeja piedāvājums pieaugušajiem, kā arī ģimenēm.
 • Piedāvājuma mērķis: paplašināt muzeja apmeklētāju mērķauditoriju, radīt interesi un pamatojumu kopīgam ģimenes muzeja apmeklējumam, piedāvāt radoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
 • 1. Kā sagatavoties pirmajam muzeja apmeklējumam (visjaunākā vecuma bērniem)? Palīdzēt vecākiem radīt interesi bērnos muzeja apmeklējumam, kā arī pārrunāt uzvedības normas muzejā. Pasākums varētu notikt arī bērnudārzā vai skolā vecāku sapulču laikā.
 • 2. Savas dzimtas izpētes soļi un DZIMTAS KOKA veidošana. Iepazīšanās ar Baronu dzimtas koku, interesantām personībām šajā dzimtā. Tas palīdz veidot savas dzimtas koku. Motivācija dokumentēt savas dzimtas notikumus, lai saglabātu tos nākamajām paaudzēm. Iespēja izveidot vienas dienas izstādi, kā arī muzeja telpas izmantot par dzimtas tikšanās vietu. Muzeja piedāvājums: kokles priekšnesums, dažādu latviešu tautasdziesmu izpildījums.
 • 3. Gadskārtu (un citu svētku) svinības muzejā. Iepazīstināt, kā agrāk ģimene gatavojusies svētkiem, kādi katram ģimenē ir bijuši pienākumi. Iespēja savai ģimenei sagatavot un novadīt kādus no svētkiem. Muzeja piedāvājums: kokles priekšnesums, dažādu latviešu tautasdziesmu izpildījums.
 • 4. Sava ģimenes, kādas ģimenes tradīcijas vai notikuma muzeja izveides ceļš. Interaktīvās nodarbības laikā tiek sniegtas praktiskas atbildes uz jautājumiem: 1) Kas ir muzejs? 2) Kādus galvenos uzdevumus veic muzejs? 3) Ar ko tas nodarbojas? 4) Kāpēc un vai vispār muzeji ir vajadzīgi? Iespēja izveidot vienas dienas izstādi, kā arī muzeja telpas izmantot kā ģimenes, dzimtas tikšanās vietu.
 • 5. Kas ir MUZEJS? Muzejs un muzeja priekšmets. Stāsts jeb leģenda par to, kam muzejs veltīts. Kas strādā muzejā? Ar ko cilvēki muzejā nodarbojas. Kas notiktu, ja muzeju nebūtu…
  Jebkura tēma (piedāvājums) var tikt papildināta, mainīta atbilstoši muzeja apmeklētāja vēlmēm. Piedāvājums latviešu, krievu un angļu valodā.
 • Rūta Kārkliņa
 • 30 gadu Dainu skapja tuvumā.
 • Andris Ērglis
 • Dziesmu krājēju rādītājs un Barona kolekcija muzeja krājumā.

Pakalpojumu cenrādis

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>